Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Roos Business Support: de eenmanszaak Roos Business Support, gevestigd te Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81572514. 

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Roos Business Support een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: Het geven van life en businesscoaching.  

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Roos Business Support en de klant krachtens welke Roos Business Support de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Zakelijke de klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.

1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Roos Business Support.

1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Roos Business Support worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 

1.11. Website: www.roosbusinesssupport.com

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Roos Business Support gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte rechts-)handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Roos Business Support en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Roos Business Support zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering van de diensten. Indien Roos Business Support een derde aan de klant adviseert maar niet zelf inhuurt voor het uitvoeren van de levering of dienst, zijn de klant en de derde partij zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die tussen partijen worden uitgevoerd.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van Roos Business Support zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 7 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte. Het aanbod geschiedt te allen tijde onder voorbehoud van beschikbaarheid. Pas na akkoord op de offerte worden reserveringen gemaakt.

3.2. Roos Business Support zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.

3.3. Roos Business Support behoudt zich het recht voor businesscoaching een aanbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens Roos Business Support start met de uitvoering van de overeengekomen coachingsessies.

3.4. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten of sessies..

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Roos Business Support het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.6. Alle door Roos Business Support gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, tarieven per persoon, exclusief vlucht, verzekering en overige vastgestelde heffingen en/of retributies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. IRoos Business Support t is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.8. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Roos Business Support  zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Roos Business Support bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen. Tevens behoudt Roos Business Support zich het recht voor de offerte dan wel opdracht te wijzigen of te annuleren.

3.9. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Ibiza Roos Business Support van feedback of input van de klant, is Roos Business Support nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Roos Business Support is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.10. In geval van een traject met een vooraf bepaalde duur is de klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inplannen van afspraken of coachingsessies. Niet tijdig ingeplande afspraken en/of sessies komen te vervallen na afloop van de duur van de overeenkomst. Tevens kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. 

3.11. In uitzondering op artikel 3.10 kan, tenzij anders overeengekomen, het traject voor wat betreft de coachingsessies enkel met maximaal 2 weken worden verlengd indien de klant ziek is geweest dan wel met vakantie is geweest. 

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Roos Business Support verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Roos Business Support binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. Roos Business Support heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend. Derden kunnen worden ingehuurd vanwege de omvang van de opdracht, extra expertise of drukte aan de kant van Roos Business Support.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Roos Business Support zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Roos Business Support is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. In alle gevallen zal Roos Business Support in overleg met de klant de verhoging van de prijs geheel of gedeeltelijk aan de klant doorberekenen. 

4.7. Bij tussentijdse ontbinding van een coachingtraject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ROOS BUSINESS SUPPORT

5.1. Roos Business Support garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Roos Business Support spant zich in om de gegevens die Roos Business Support voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Roos Business Support met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. Roos Business Support is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Roos Business Supporten/of overige promotionele uitingen van Roos Business Support. 

5.5. Roos Business Support werkt voornamelijk online en zorgt zelf voor een locatie waar de offline sessies kunnen plaatsvinden. Indien de klant kenbaar maakt een sessie offline te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Roos Business Support een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Roos Business Support te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

De klant is in ieder geval verplicht Roos Business Support onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens, belangrijke informatie betreffende de uitvoering van de dienst en/of overige informatie waar Roos Business Support om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Roos Business Support zijn verstrekt, heeft Roos Business Support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Roos Business Support steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

6.5. Bij klachten over de door Roos Business Support geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Roos Business Support binnen 8 dagen na levering van de dienst doch binnen 60 dagen na volledige afronding van de opdracht. De klant vrijwaart Roos Business Support één jaar na levering van alle diensten en producten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Roos Business Support nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Roos Business Support niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Roos Business Support tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Roos Business Support te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht. De door Roos Business Support opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens, materialen en/of betaling van de klant. 

7.2. Een door Roos Business Support vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Roos Business Support niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Roos Business Support, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Roos Business Support mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Roos Business Support verzonden (aanbetalings-)facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Roos Business Support biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Tevens dient de aan de klant verstuurde (aanbetalings-) factuur voor een coachingtraject voor aanvang van het traject of de (eenmalige) coaching sessie te zijn voldaan.

8.3. Indien de klant niet-tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet-tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Roos Business Support voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Roos Business Support elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Roos Business Support zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Roos Business Support verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Roos Business Support kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Roos Business Support een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, reisschema’s, foto’s, impressies en reviews alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Roos Business Support tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2. De door Roos Business Support geleverde producten en in de artikel 9.1 genoemde onderdelen mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website van Roos Business Support, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Roos Business Support en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Roos Business Support.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Roos Business Support ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Roos Business Support, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht. 

9.6. Bij inbreuk heeft Roos Business Support recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Roos Business Support en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Roos Business Support gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Roos Business Support kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Roos Business Support gestelde doel. 

10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van adviezen gegeven door Roos Business Support tijdens de uitvoering van de opdracht en/of  de coaching.

10.3. Indien Roos Business Support onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant. 

10.5. In aanvulling op artikel 10.3 is Roos Business Support dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Roos Business Support aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Roos Business Support toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.6. Roos Business Support sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Roos Business Support geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Roos Business Support.

10.7. Roos Business Support is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.8. De klant vrijwaart Roos Business Support voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Roos Business Support.


ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Roos Business Support is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Roos Business Support is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Roos Business Support weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Roos Business Support kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Roos Business Support een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Roos Business Support onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Roos Business Support of Roos Business Support zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Roos Business Support, wanprestatie door leveranciers van Roos Business Support waardoor Roos Business Support haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Roos Business Support of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Roos Business Support tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Roos Business Support in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. 

12.3. Beide partijen, zowel de klant als Roos Business Support, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Roos Business Support de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Roos Business Support voortvloeiende verplichting;
 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Roos Business Support;
 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Roos Business Support zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Roos Business Support vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. Roos Business Support behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Roos Business Support overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Roos Business Support zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Roos Business Support in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Roos Business Support worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Roos Business Support aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Roos Business Support.

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Roos Business Support te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Roos Business Support, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN EN SESSIES ROOS BUSINESS SUPPORT

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of sessie al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Roos Business Support aan te bieden of te doen geven. 

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of de sessie en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Roos Business Support aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Roos Business Support in de praktijk tot uitvoering brengt.

14.3. Roos Business Support is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Roos Business Support, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan haar betalingsverplichting heeft voldaan. 

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de zakelijke klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. Roos Business Support geeft de klant binnen een traject één keer de mogelijkheid een ingeplande sessie te verplaatsen, mits dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie aan Roos Business Support wordt gemeld. Indien niet uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie contact opgenomen is, of de sessie voor een tweede keer wordt verplaatst, vervalt de sessie.

14.6. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen losse coaching sessie, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 30 dagen voor de sessie: 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 30 dagen voor de sessie: 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 14 dagen voor de sessie: 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 7 dagen voor de sessie of wanneer de klant niet op het overeengekomen tijdstip voor de sessie aanwezig is zal 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht worden, dan wel wordt de sessie bij een traject als uitgevoerd aangemerkt.

14.7. De inhoud van de sessies, online content, het programma en of trajecten welke door Roos Business Support worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Roos Business Support en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Roos Business Support alleen bindend indien en voor zover deze door Roos Business Support uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Roos Business Support op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Roos Business Support hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Roos Business Support partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Roos Business Support zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Zeeland-West-Brabant, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Roos Business Support en de klant, tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

 

Versie: november 2022